Özgeçmiş

İsim-Soyadı :  Mustafa  ALBAYRAK

Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

Adres  :  T.C.  Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü

Yahşihan -Kırıkkale / TÜRKİYE

E-mail : malbayrak@kku. edu. tr/

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum  Yeri  : Ankara

Medeni Durumu  : Evli- Bir çocuk

Uyruğu  : Türk

Bildiği Diller  : İngilizce

EĞİTİM DURUMU VE AKADEMİK NİTELİKLERİ

.  Ph. D. (1987- 1992) :  Doktora (Ph. D. ), Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve   İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE .

. Tez Adı:  “Türk Siyasî Tarihinde Demokrat Parti (1946-1950)”.

.  Master (Msc. ) (1984-1986)  :  Master-Bilim Uzmanlığı (Msc.) , Hacettepe

Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.

. Tez Adı: “Millî Mücadele’de Batı Anadolu Kongreleri (17 Mart 1919-2 Ağustos   1920)”

Lisans:  Türkiye Cumhuriyeti Rejimi ve Türk Devrim Tarihi Kürsüsü,  Ankara  Üniversitesi , Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü,    Ankara/ TÜRKİYE.

Tez Adı :  “Millet Mektepleri (1928-1934)”.

Öğretmenlik (Pedegojik) Formasyonu (B. Dip. in Education) (1978): Ankara  Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE.

İŞ  DENEYİMLERİ

  1. (1979-1980).  T. C.  Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

İzmir Atatürk Müzesi Asistanlığı, İzmir.

  1. (1981-1982). T. C.  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Asistanlığı. (Bu iki müzenin hazırlanmasında görev

aldım), Ankara.

  1. (1982-1984).  T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Müze Asistanı, Ankara.

  1. (1982-1984).  Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi,  Tarih Bölümü’nde ek görevli (Part-Time) olarak  Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi derslerinin verilmesi.
  1. (1984- 2006 ). Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,

6.    (2002-2004) Ankara Üniversitesi:  Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Cebeci Sağlık Yüksek

Okulu, Dikimevi Meslek Yüksek Okulu’nda part-time öğretim görevlisi .

7.    Bilkent Üniversitesi part- time öğretim görevlisi.

YAYINLARI

KİTAPLAR

1. Millî Mücadele’de Batı Anadolu Kongreleri ( 17 Mart 1919 – 2 Ağustos 1920 ), Atatürk   Kültür, Dil  ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara,  1998 , IX+227 s.

2. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Gelişimi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara , 1999 , 159 s.

3. Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınları, Ankara, 2004,   XIV + 641 s.

4. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi- I, Bilgisayar (WEB) ortamında verilen dersin  hazırlanması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Informatics Institute. (Basılmadı).

5. Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi- II,  Bilgisayar (WEB) ortamında verilen dersin hazırlanması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,  Informatics Institute. (Basılmadı).

KİTAPTA BÖLÜM

1. “Demokrat Parti’nin Hükümet Politikaları (1950-60)”, TÜRKLER, Cilt:17, Yeni   Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.855-877.

2. “The Policies of Democrat Party (DP) Government”, THE TURKS, Volume:V, s. 191- 206,Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2002.

3. “Genf-ein Konspiratives Zentrum “, Zwischen Ankara und Lausanne,  Die Türkei  Unterwegs nach Europa ein Lesebuch, Edit: Dr. Dr. Max Schweizer(H. G. ), Chronos  Verlag, Zürich, 2004, pp. 54-57.

4.  “Komplo Merkezi Cenevre”, Ankara ve Lozan Arasında, Avrupa Yolunda Türkiye  Üzerine Bir Derleme, Max Schweizer (Der.),  Ankara, 2005, Phoenix Yayınları, s. 51-55.

MAKALELER

1. ”Atatürk ve Nobel Barış Ödülü”, Atayol Dergisi , Atatürk Özel Sayısı , 1982, Sayı: 7 , İzmir s.12-17.

2. ”Atatürk ve Barış “ , Kemalist Atılım Dergisi , Mart 1983 , Sayı : 20 , Ankara , s.18-20.

3. ”Millî Mücadele’de Denizli’de Yapılan Başlıca Çalışmalar (16 Mart 1919 – 23 Nisan 1920)”, Hacettepe Üniversitesi , Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi , Ekim 1987 ,  Cilt: I , Sayı : 1 , s.103-112.

4. ”Türkiye Büyük Millet Meclisi Öncesinde Heyet-i Temsiliye İle Batı Anadolu Kuva-yı Milliyesi Arasındaki İlişkiler”, Atatürk’ün Ölümsüzlüğünün Ellinci Yıldönümü Uluslararası  Sempozyumu , (10-12 Kasım 1988) , O.D.T.Ü. , Ankara , s.27-38.(Basılmıştır).

5. ”Yeni Türk Harflerinin Kabulü Öncesinde Türk Kamuoyunda Bazı Tartışmalar ve Millet  Mektepleri’nin Açılması (1862-1928)”, Ankara Üniversitesi , Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp  Tarihi Enstitüsü, Ata Yolu Dergisi , Kasım 1989 , Sayı : 4 , s.463-499.

6. ”Mondros Ateşkes Anlaşması Sonrasında Batı Anadolu’da Kurulan Başlıca Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri “, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Askeri Tarih Bülteni, Ağustos 1990 , Sayı : 29 , s. 85-99.

7. ”Türkiye’nin Kuzey Atlantik Paktı’na Üye Olması “ , Genelkurmay Başkanlığı Askeri  Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı , Silahlı Kuvvetler Dergisi , Nisan 1994 , Yıl : 113 , Sayı :  340 ,  s.96-101.

8.  ”Millet Mektepleri’nin Yapısı ve Çalışmaları (1928-1935)”, Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Temmuz 1994 , Ankara, Cilt : X , Sayı : 29, s. 472-483.

9.  ”Osmanlı –Alman İlişkilerinin Gelişimi ve Bağdat Demiryolu’nun Yapımı”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) , Cilt : VI , Ankara , 1995, s.1-38.

10. ”Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Liberalizm, Ekonomik ve Siyasal Bakımdan Bir Karşılaştırma Denemesi “, Ankara Üniversitesi ,Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü , Atatürk Yolu Dergisi , Cilt : IX , Sayı : 18 , Ankara , 1998 , s.89-121.

11. ”Atatürk ve Anti-Emperyalizm “ , Ankara Üniversitesi , Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi , Cilt : X , Sayı : 20 , Ankara, 1999, s.347-363.

12. ”Türkiye’nin Kıbrıs Politikaları ( 1950 -1960)” , Atatürk Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu , Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , Cilt : XVI , Sayı  : 46 , s. 249-275.

13. ”Atatürkçü Dış Politikanın Temel İlkeleri “ Orta Doğu Teknik Üniversitesi , Atatürkçü Düşünce Topluluğu Düşün Dergisi , Sayı : 11 , Bahar 2000 , Ankara , s.31-37.

14. ”Atatürk’ün Ulusal Egemenlik Anlayışının Türkiye’de Demokrasinin Kuruluş ve Gelişimine Katkıları”,ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Düşün Dergisi, Sayı:13, Bahar  2001,Ankara,s.3-10.

15. “Atatürk’e Göre Ulusal Bütünlüğü Korumada Halkçılık ve Devletçilik İlkelerinin Yeri ve Önemi”, Düşün ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Dergisi, Sayı:16, Güz 2003, s. 25- 31.

16. “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası”nın Hazırladığı İlk Raporun (1951) Demokrat  Parti Hükümetleri’nin Politikalarına Etkileri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XX, Sayı: 58, (Mart 2004) s. 129-167.

17. “Atatürk’ün Dış Politika Anlayışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. Yıldönümünde Türk Dış Politikasının Genel Durumu”, Bir Çağdaşlaşma Modelinin 100.Yıl Yolculuğu, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu 15. Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu, (11-13 Aralık 2003),  Ankara, 2005, s. 92-113 .

18 . “Kemalizm Avrupa Birliği Yolunda Bir Engel midir?”, Glokal, ODTÜ İşletme Topluluğu Dergisi, Sayı: 17,  Bahar 2005, s. 42-46.

19. “Megali Idea’dan Balkan Antantı’na Türk Yunan İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Düşün, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Dergisi, Sayı: 17, Güz 2004, Ankara, s. 39-48.

20. “Kemalizm”, ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu Dergisi, Sayı: 18, Bahar 2005, s. 8-15.

21. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Çağdaşlaşma Sürecinde Siyasal Muhalefetin Yurt Dışında Gelişimi ve Özellikle İsviçre Örneği (1865-1923)”, Fırat Üniversitesi, Orta Doğu Araştırmaları Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1, Ocak 2005, s. 67-108.

22. “Türkiye’nin Orta Doğu Politikaları (1920-1960)”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi,  Temmuz,  2005, Cilt: III, Sayı: 2, Elazığ 2005. s.

23. “Demokrat Parti Döneminde Millî Korunma Kanunu Uygulamaları (1955-1960)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı:67-69-69,  Mart-Temmuz-Kasım 2007,  Ankara, s. 219-250.

24.  ”Hürriyet Partisi’nin Türk Siyasi Yaşamındaki Yeri  ve Önem”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXIV, Sayı:71, Temmuz 2008, Ankara, s.341-379.